top of page

PRIMÊRE WONING: IN MY NAAM OF EERDER IN ‘n TRUST?


Met die veranderende landskap van tuiskantore en die beskikbaarheid van inligting insake

trust werkinge (en ooreenkomstige gesprekke daaromtrent), raak die besluitneming rondom

die koop van ‘n primêre woning in hetsy ‘n individu se naam of in ‘n trust as alternatief, van

kardinale belang.


Daar is egter menige faktore ter oorweging en elke persoon se situasie is natuurlik uniek.

Hiermee dan enkele punte in die verband:


Daar word nie noodwendig behoorlik oor die langtermyn siening besin met die aanvanklike koop van hierdie woning nie. Sou ‘n persoon byvoorbeeld die siening neem dat hy of sy die woning slegs vir ‘n beperkte aantal jare wil gebruik as ʼn primêre woning en daarna dit verhuur, moet hy of sy in gedagte gehou dat langtermyn kapitale groei in die individu se naam vestig (verwys kapitaalwinsbelasting met verkoop/dood, asook boedelbelasting met afsterwe). Die kwessie van die voortspruitende jaarlikse belasbare verhuringsinkomste is nog ‘n verdere punt ter oorweging.


Die Inkomstebelastingwet bied kapitaalwins verligting, sou die individu wel die woning in sy of haar naam bekom het:

  • Die sogenaamde “oorrol verligting” tussen gades (ingevolge artikel 9HB van die Inkomstebelastingwet) het tot gevolg dat sou die eienaar te sterwe kom en die woning vererf word deur die gade, die kapitaalwins “oorrol” en eers op ʼn latere stadium deur daardie langslewende gade verantwoord kan word.

  • Verdere verligting word ook in die vorm van die “primêre woning vrystelling” verskaf (ingevolge paragraaf 45 van die 8ste Bylae tot die Inkomstebelastingwet): individue geniet ‘n R2m kapitaalwins vrystelling met die verkoop van ‘n primêre woning, natuurlik met sekere beperkinge en vereistes relevant. Hierdie bepaling bied tog ‘n mate van verligting sou die individu ‘n benadering volg om ʼn primêre woning te bekom/verkoop en so ‘n ritme vol te hou in die langtermyn.

  • Addisioneel tot die bepalings van paragraaf 45, soos bo bespreek, is verdere konsessies beskikbaar sou die individu byvoorbeeld die woning aktief bemark, trek na ʼn volgende woning en vir tyd en wyl die eiendom verhuur vir ʼn periode van tot en met 2 jaar.


Sou ons egter die siening neem dat so ‘n primêre woning in ‘n trust se naam bekom word, dit wil sê die eiendom word ‘n trustbate en die trustees is verantwoordelik vir die administrasie daarvan, kan die gebruik van die trust tog sekere voordele inhou:

  • Trustbates bied beskerming teen persoonlike krediteure en/of die krediteure van enige maatskappye wat u mag besit en waarvoor u borg geteken het, gegewe die praktiese werking daarvan en relevante wetgewing. Die primêre woning is dan ook geen uitsondering wat hierdie beskerming betref nie, mits die trust reg bestuur word deur die trustees.

  • Die woning, nes die ander trustbates, word bestuur met die insae van onder andere ook die onafhanklike trustee wie veronderstel is om kundige en objektiewe bydraes te kan lewer in dié verband.

  • Met die afsterwe van die inwoner, vorm die woning nie deel van die afgestorwene se boedel nie en kan dus steeds “vrylik verhandel” word soos per die trustees se oordeel en ingevolge trustakte bepalings; sou die eiendom byvoorbeeld spoedig verkoop moes word, kan die trustees ooreenkomstig handel (in vergelyking met ʼn eiendom wat deel vorm van die boedel beredderingsproses).

  • Indien die woning, soos besit deur die trust, verhuur sou word, mag die belasbare inkomste ooreenkomstig artikel 25B van die Inkomstebelastingwet vestig in die name van die begunstigdes (baie kere kinders met geen ander belasbare inkomste), in plaas daarvan om dit te belas in die trust se naam teen 45%. Ons verwys in die algemeen na die “deurvloei beginsel”. Hierdie beginsel is natuurlik ook relevant, nie net vir verhuringsinkomste nie, maar ook vir kapitaalwinste sou die woning verkoop word.

  • Daarbenewens bied ‘n trust kontinuïteit, en die eiendom wat dit besit, na afsterwe.


Buiten oordragkoste, moet artikel 7C van die Inkomstebelastingwet egter ook in ag geneem word sou ‘n individu besluit om sy primêre woning te verkoop aan ‘n trust; laasgenoemde artikel handel insake die lening wat in so ʼn geval tot stand kom. ʼn Pro-aktiewe aanslag kan dus vele onnodige belasting (bekende asook onbekende) en ander kostes voorkom.


Soos genoem, is elke persoon se situasie uniek en aangesien dit dalk een van die grootste bates is wat ‘n persoon in sy/haar leeftyd mag bekom, moet behoorlike advies ingewin word, alvorens 'n besluit geneem word. Voel vry om ons te kontak by info@sgnkonsult.co.za vir verdere advies en bystand.


Die SGN Konsult span.

Comments


bottom of page